Om å gå til astrolog

Hva gjør astrologen når hun eller han tolker ditt horoskop?

Den astrologiske metoden er basert på kunnskap. Astrologen har omfattende kunnskaper om hva planetene, sol og måne, og disses bevegelser i solsystemet og plassering på himmelen betyr i en symbolsk/arketypisk sammenheng. Astrologen tolker all denne symbolikken og skaper en syntese av de ulike elementene. Alle astrologer tolker ulikt selv om symbolikken er den samme. 

En tolkning av et horoskop innebærer ingen form for overnaturlige prosesser, som synskhet eller lignende. Astrologi er ikke overnaturlig eller mystisk. Det eneste mystiske ved astrologien er at man så langt innenfor den rådende vitenskapelige sfæren enda ikke vet noe om hvorfor astrologien virker, det vil si på hvilken måte sammenhengene mellom planetenes bevegelser i solsystemet og livet på jorden fungerer fra et naturvitenskapelig perspektiv. I astrologien vet man imidlertid noe om hvordan disse sammenhengene fungerer, selv om man ikke har noe endelig svar på hvorfor det er slik.

Det varierer noe hva en astrolog velger å fokusere på i tolkningen. Noen astrologer tolker horoskopet ut fra et rent psykologisk perspektiv, basert på moderne dybdepsykologi. Andre fokuserer mer på det sjelelige, på sjelens vei og mening. Andre igjen fokuserer mer på de praktiske sidene ved livet. Generelt vil de fleste astrologer i en astrologisk tolkning gi en analyse av din personlighet og ditt liv, i fortid, nåtid og fremover. Det kan hende du ønsker en generell gjennomgang, eller at du har et spesifikt tema du sliter med eller vil vite mer om. I et vanlig fødselshoroskop vil astrologen i liten grad fokusere på å forutsi hva som vil skje. Det astrologen vil gjøre i forhold til spørsmål om fremtid, er å analysere energibevegelsene i livet ditt, og på den måten belyse i hvilke perioder du vil møte bestemte temaer, utfordringer, åpninger og muligheter. Astrologen vil også kunne belyse den dypere meningen med disse periodene, og hva slags aktiviteter, holdninger og tankegang som vil kunne hjelpe deg. Vanligvis vil astrologen begrense seg til å studere det nærmeste året fremover. Etter først å ha fått sitt generelle fødselshoroskop tolket, er det mange som går til sin faste astrolog en gang i året for å snakke om de temaene som er viktige i det neste året.

De fleste astrologer jobber gjennom personlige konsultasjoner. Det vil si at du kommer til astrologens kontor eller webspace for en personlig samtale om horoskopet. De fleste astrologer setter av 1-2 timer. Normalt vil astrologen ta opp hele konsultasjonen på lydopptak som du får med deg. For å få utnyttet konsultasjonen helt er det fint å høre på lydopptaket etterpå.

Astrologiske tjenester som skjer over teletorg eller lignende kan ikke sammenlignes med en astrologisk konsultasjon. En personlig konsultasjon er både grundigere og billigere, og som regel mer seriøst enn teletorgtjenestene. Teletorgtjenestene innenfor astrologi vil ofte (men ikke alltid selvfølgelig) befinne seg i den mindre seriøse delen av bransjen. Heller ikke skriftlige datahoroskoper som du bestiller gjennom ukeblader eller lignende kan sammenlignes med en personlig konsultasjon. Et slikt datahoroskop er ikke personlig, fordi datamaskinen ikke er i stand til å foreta de analysene som astrologien krever, og som en astrolog vil gjøre med sin bevissthet. 

Norsk Astrologisk Forening anbefaler en personlig konsultasjon hos en seriøs astrolog, fremfor teletorg, datahoroskoper eller lignende.

Priser

Det kan ikke sies noe generelt om hva det koster å gå til astrolog. De fleste ligger på et prisnivå på mellom 800 kr. og 1500 kr. for en konsultasjon på 1-2 timer, men du finner priser både over og under dette.

Om å finne en astrolog:

Snakk med venner og kjente for å høre deres eventuelle erfaringer og anbefalinger. Titt på guiden vår her på hjemmesiden over utøvende astrologer i Norge. Når du finner en astrolog, så ring og ta en prat med astrologen før du bestemmer deg. Tenk gjennom hva du er ute etter, og spør astrologen om hva de kan tilby. Ulike astrologer baserer seg på ulike filosofier og fokuserer på ulike ting. Du vil få best utbytte fra en astrolog som er og kommuniserer på en måte som stemmer for deg. 

Siden det ikke fins noen autorisert kontroll av yrket «astrolog» i Norge, kan du føle behovet for å foreta din egen ”kvalitetskontroll” før du gjør avtale. 

Etter Norsk Astrologisk Forenings etiske retningslinjer skal foreningsmedlemsskap ikke brukes som kvalifiserende betegnelse. Dette er fordi foreningen ikke foretar noen form for kvalifikasjon eller kontroll av praktiserende astrologer. Astrologer som benytter ”MNAF” eller lignende i sin annonsering opptrer derfor i strid med Norsk Astrologisk Forenings etiske retningslinjer.

Om viktigheten av det nøyaktige fødselstidspunktet:

For å sette opp ditt fødselshoroskop trenger astrologen å vite dato, år, klokkeslett og sted for din fødsel. Hvis ikke familien har skrevet ned ditt nøyaktige fødselstidspunkt, får du dette gjennom å kontakte sykehuset du ble født på, i Oslo får du informasjonen i Oslo Byarkiv. Da trenger du å oppgi din mors fødsels- og personnummer, fordi informasjonen er registrert på henne.

Det er ikke nok at moren din tror hun husker – finn ut ditt korrekte tidspunkt! Hvis du ikke er født på sykehus, eller av andre grunner ikke kan få tak i klokkeslettet for din fødsel, kan astrologen finne frem til dette ”den andre veien”, gjennom å se på tidspunktene for viktige begivenheter i livet ditt.