Om å gå til astrolog

Hva gjør astrologen når hun eller han tolker ditt horoskop?

Den astrologiske metoden er basert på kunnskap. Astrologen har omfattende kunnskaper om hva planetene, sol og måne, og disses bevegelser i solsystemet og plassering på himmelen (bevegelsene gjennom et døgn sett fra jorden) betyr i en symbolsk/arketypisk sammenheng. Astrologen tolker all denne symbolikken og skaper en syntese av de ulike elementene.

En tolkning av et horoskop innebærer ingen form for overnaturlige prosesser, som synskhet eller lignende. Astrologi er ikke overnaturlig eller mystisk. Det eneste mystiske ved astrologien er at man så langt innenfor den rådende vitenskapelige sfæren enda ikke vet noe om hvorfor astrologien virker, det vil si på hvilken måte sammenhengene mellom planetenes bevegelser i solsystemet og livet på jorden fungerer fra et naturvitenskapelig perspektiv. I astrologien vet man imidlertid noe om hvordan disse sammenhengene fungerer, selv om man ikke har noe endelig svar på hvorfor det er slik.

Det varierer noe hva en astrolog velger å fokusere på i tolkningen. Noen astrologer tolker horoskopet ut fra et rent psykologisk perspektiv, basert på moderne dybdepsykologi. Andre fokuserer mer på det sjelelige, på sjelens vei og mening. Andre igjen fokuserer mer på de praktiske sidene ved livet. De fleste astrologer kombinerer disse ulike perspektivene på ulike måter. Generelt vil de fleste astrologer i en astrologisk tolkning gi en analyse av din personlighet og ditt liv, i fortid, nåtid og fremover. Det kan hende du ønsker en generell gjennomgang, eller at du har et spesifikt tema du sliter med å finne ut av. I et vanlig fødselshoroskop vil astrologen i liten grad fokusere på å forutsi hva som vil skje. Det astrologen vil gjøre i forhold tilspørsmål om fremtid, er å analysere energibevegelsene i livet ditt, og på den måten belyse i hvilke perioder du vil møte bestemte temaer, utfordringer, åpninger og muligheter. Astrologen vil også kunne belyse den dypere meningen med disse periodene, og hva slags aktiviteter, holdninger og tankegang som vil kunne hjelpe deg. Vanligvis vil astrologen begrense seg til å studere det nærmeste året fremover. Etter først å ha fått sitt generelle fødselshoroskop tolket, er det mange som går til sin faste astrolog en gang i året for å snakke om de temaene som er viktige i det neste året.

De fleste astrologer jobber gjennom personlige konsultasjoner. Det vil si at du kommer til astrologens kontor for en personlig samtale om horoskopet. Hvor mye tid astrologen setter av varierer fra astrolog til astrolog. Det vanlige er fra en til to timer. Normalt vil astrologen ta opp hele konsultasjonen på en kassett som du får med deg hjem. Dette er fordi du i konsultasjonen vil få mye informasjon på kort tid, mer enn du vil klare å huske. For å få fullt utbytte av konsultasjonen er det derfor fint å høre på kassetten etterpå. Noen astrologer gjør også konsultasjoner over vanlig telefon etter avtale.

Astrologiske tjenester som skjer over teletorg eller lignende kan ikke sammenlignes med en astrologisk konsultasjon. En personlig konsultasjon er både grundigere og billigere, og som regel mer seriøst enn teletorgtjenestene. Teletorgtjenestene innenfor astrologi vil ofte (men ikke alltid selvfølgelig) befinne seg i den mindre seriøse delen av bransjen. Heller ikke skriftlige datahoroskoper som du bestiller gjennom ukeblader eller lignende kan sammenlignes med en personlig konsultasjon. Et slikt datahoroskop er ikke personlig, fordi datamaskinen ikke er i stand til å foreta de analysene som astrologien krever, og som en astrolog vil gjøre.

Norsk Astrologisk Forening anbefaler generelt en personlig konsultasjon hos en seriøs astrolog, fremfor teletorg, datahoroskoper eller lignende.

Priser

Det kan ikke sies noe generelt om hva det koster å gå til astrolog. De fleste ligger på et prisnivå på mellom 800 kr. og 1500 kr. for en konsultasjon på en til to timer, men du finner priser både over og under dette.

Om å finne en astrolog:

Snakk med venner og kjente for å høre deres eventuelle erfaringer og anbefalinger. Når du finner en astrolog, enten gjennom venner og kjentes referanser eller gjennom annonser i media, internett (for eksempel annonser av astrologer her), telefonkatalogen eller lignende, så ring og ta en prat med astrologen før du bestemmer deg. Tenk gjennom hva det er du er ute etter, og spør astrologen om alt du lurer på i forhold til hva vedkommende kan tilby. Ulike astrologer baserer seg på ulike filosofier og fokuserer på ulike ting, og du vil få mest utbytte av det hvis du finner frem til en astrolog som passer for deg, og hvis måte å tenke og kommunisere på stemmer for deg.

Etter Norsk Astrologisk Forenings etiske retningslinjer skal foreningsmedlemsskap ikke brukes som kvalifiserende betegnelse. Dette er fordi foreningen ikke foretar noen form for kvalifikasjon eller kontroll av praktiserende astrologer. Astrologer som benytter ”MNAF” eller lignende i sin annonsering opptrer derfor i strid med Norsk Astrologisk Forenings etiske retningslinjer.

Siden det ikke skjer noen kontroll av hvem som kan kalle seg astrolog i Norge, kan du føle behov for å foreta din egen ”kvalitetskontroll” før du gjør avtale, gjennom å snakke med vedkommende. Hvis det for eksempel er viktig for deg at vedkommende har en astrologisk utdannelse, eller lang erfaring, eller erfaring fra det alminnelige arbeidslivet, eller utdannelse i psykologi eller andre terapiformer, eller hva som helst annet som du legger vekt på, så ikke vær redd for å spørre om det før du gjør en avtale med en astrolog.

Om viktigheten av det nøyaktige fødselstidspunktet:

For å sette opp ditt fødselshoroskop trenger astrologen å vite dato, år, klokkeslettet og stedet for din fødsel. Hvis ikke familien har skrevet ned ditt nøyaktige fødselstidspunkt, får du dette gjennom å kontakte sykehuset du ble født på, i Oslo får du informasjonen i Oslo Byarkiv. Da trenger du å oppgi din mors fødsels- og personnummer, fordi informasjonen er registrert på henne.

Det er ikke nok at moren din tror hun husker tidspunktet sånn omtrent. Mødre husker faktisk ofte feil, eller ikke nøyaktig nok. Hvis du ikke er født på sykehus, eller av andre grunner ikke kan få tak i klokkeslettet for din fødsel, kan astrologen finne frem til dette ”den andre veien”, gjennom å se på tidspunktene for viktige begivenheter i livet ditt.

Del dette: