Hva er astrologi?

DEN GRUNNLEGGENDE TANKEGANGEN I ASTROLOGIEN

Astrologi er læren om sammenhengen mellom livet på jorden og himmellegemenes bevegelser. Den grunnleggende tankegangen i astrologien er at planetenes og stjernenes bevegelser og sykluser korresponderer med tilsvarende bevegelser og sykluser i alt liv på jorden. Astrologer tror ikke at planetene og stjernene påvirker livet på jorden med ”stråler” eller lignende. Astrologiens tanke er at energiene på jorden følger de samme syklusene som energibevegelsene i resten av universet, og som gjenspeiles i planetenes bevegelser i vårt solsystem, og som hvert menneske er et unikt uttrykk for. Din fødsel er universet som skaper en del av seg selv. Kvalitetene i ditt fødselsøyeblikk (ditt horoskop) beskriver derfor det unike individet som er deg.

Selv om astrologiske teorier kan bevises vitenskapelig, er astrologi ikke en vitenskap i tradisjonell forstand.

Astrologi er et mytisk og symbolsk språk som beskriver den menneskelige virkelighet på en måte som ligger utenfor den naturvitenskapelige ramme. Vitenskapen kan aldri beskrive, beregne, måle eller forstå hva du føler og opplever i ditt hjerte, men det kan astrologien. En dyktig astrolog kan se og beskrive din unike virkelighet slik den oppleves av deg, og kan også se og hjelpe deg, forstå utviklingen i ditt liv. Astrologiens språk er mer en kunst enn en vitenskap.

Astrologi innebærer ikke at menneskenes liv er bestemt av ”skjebnen” eller noe annet som ligger utenfor oss selv. Det astrologien innebærer, er at hvert menneske fødes inn i en sammenheng og inn i en syklus, og med visse egenskaper, energier og tendenser. Hvilke valg man gjør gjennom livet og hvordan man utvikler seg ut fra de forutsetninger man er født inn i og med, er det opp til en selv å bestemme. Horoskopet viser karakteren av de problemene man møter på sin vei, og sier mye om hvordan disse kan håndteres, men horoskopet viser ikke om man velger ta utfordringen med overkomme disse vanskelighetene. Astrologien viser også dine talenter og ressurser, men viser ikke om du selv velger ta jobben med utvikle og bruke disse.

En vanlig misforståelse om astrologi er at man tror astrologer mener at du er den du er, fordi du ble født da du ble født. Det vil si at fødselsøyeblikket bestemmer hvem du er. Dette er imidlertid å snu det på hodet.

Astrologisk filosofi ser det slik at du blir født på et gitt tidspunkt fordi du er den du er. Det vil si at ditt fødselsøyeblikk er en konsekvens av hvem du er. Man fødes når energiene i solsystemet er i korrespondanse med ens energier, og det er derfor fødselshoroskopet gir et bilde av deg. Det er altså ikke fødselsøyeblikket/horoskopet som skaper deg.

HVA ER ET HOROSKOP?

Et horoskop er et symbolsk kart over solsystemet sett fra jorden på et bestemt sted på et gitt tidspunkt. Det en astrolog gjør er tolke dette kartet ut fra den astrologiske læren om hva planetenes posisjoner symboliserer, utfra deres posisjoner på himmelen. Det finnes mange ulike astrologiske teknikker og tradisjoner.

De fleste som ikke vet noe om astrologi, forbinder dette med ukepressens ”stjernetegn” og ”spådommer”.

Dette gir imidlertid et skjevt bilde av astrologien. Astrologi handler mer om å forstå og analysere livet enn om å ”spå”, og ukebladastrologien er en så forenklet form for astrologi at de fleste astrologer finner at den gir relativt liten mening, fra et astrologisk synspunkt. Astrologer interesserer seg lite for sitt “ukens horoskop”, for å si det slik. Livet, og derved astrologien, er mer kompleks enn som så (heldigvis).

Den mest kjente formen for astrologi i vårt samfunn er tolkning av fødselshoroskopet, Astrologen setter da opp horoskopet for det tidspunktet du ble født på det stedet du ble født, og tolker dette horoskopet som et uttrykk for deg og ditt liv. Horoskopet er dypt individuelt, og det såkalte “stjernetegnet” du er født i, er bare en liten del av et stort og komplekst bilde hvor alle planetene i solsystemet er viktige. Moderne fødselsastrologi er fokusert rundt psykologi og personlighetsanalyse, og har lite med “spådom” å gjøre. Astrologen kan imidlertid si mye om prosessene, utviklingen og temaene i livet ditt i fortid, nåtid og fremtid. Se nærmere om fødselshoroskopet i “Om å gå til astrolog”.

For å få en fullstendig og personlig tolkning av ditt horoskop må du få det utarbeidet av en astrolog personlig for deg. Et datahoroskop som du kan bestille gjennom media gir ikke en fullstendig tolkning av horoskopet, fordi datahoroskopet ikke behandler horoskopet individuelt. Datahoroskopet gir deg bare en generell “oppskrift” på noen av delene i horoskopet ditt, men det klarer ikke gjøre det aller viktigste i astrologien – nemlig å se hvordan de ulike delene i deg forholder seg til hverandre i ditt liv.

ULIKE ASTROLOGISKE TEKNIKKER

Det finnes mange andre astrologiske teknikker enn fødselshoroskoper. Ulike astrologer vil være spesialisert I ulike teknikker. Noen av de viktigste teknikkene er:

Fødselshoroskopet: En analyse av din personlighet, din sjels vei og ditt liv i fortid, nåtid og fremtid basert på horoskopet for din fødsel.

Synastri: En analyse av et forhold mellom personer basert på en tolkning av forholdet mellom deres fødselshoroskop. Den vanligste formen for synastri er å analysere et parforhold, men det kan også brukes i familiesammenheng (foreldre-barn), i jobbsammenheng, og i alle andre sammenhenger der det er ønske om en dypere innsikt i hvordan to eller flere mennesker best mulig kan forholde seg til hverandre.

Electional astrologi: Astrologien benyttes som et redskap til å velge hvilket tidspunkt som er gunstigst for en bestemt aktivitet, prosjekt, el.l. Brukes for eksempel til å velge tidspunktet for å igangsette en kampanje.

Business astrologi: Bruk av astrologien i forretningslivet, for eksempel for å planlegge og/eller forstå prosessene i den enkelte bedrift eller prosjekt, for ansettelser el.l.

Finansiell astrologi: Astrologien brukes som et redskap til forstå, analysere og legge strategier i forhold til finansmarkedet, aksjemarkedet osv.

Mundan astrologi: Astrologien brukes til forstå, analysere og forutsi nasjoners utvikling og kollektive hendelser og prosesser. Se nærmere om mundan astrologi her.

Øyeblikksastrologi (også kalt ”horary-astrologi”, som betyr timeastrologi): Astrologen setter opp ett horoskop for et bestemt konkret spørsmål som du gjerne vil ha svar på, for eksempel om du får en jobb, om hvordan det vil gå med ett forhold, og gir deg svar på ditt spørsmål. Se nærmere om øyeblikksastrologi her.

LITT OM ASTROLOGIENS HISTORIE

Astrologien har fulgt menneskene fra de første kulturene begynte følge med i solens og månens sammenhenger med naturens gang, dyrenes bevegelser og jordbrukets sykluser. De eldste arkeologiske funnene av astrologisk symbolikk er 15.000 år gamle hulemalerier. De ulike kulturer på jorden har alle hatt sin astrologi. Det finnes kinesisk astrologi, nordamerikanskastrologi, søramerikansk astrologi, indisk astrologi osv.

Det vi kaller vestlig astrologi, og som i dag brukes i Europa og Amerika, har sitt utspring i de tidligste kulturene i Sumer og Babylon for mange tusen år siden. Denne gamle astrologien ble videreutviklet i gresk filosofi, og rundt år 100 e.kr, ble dette systematisert og skrevet ned av den kjente grekeren Ptolemei. Ptolemei skrev et astrologisk verk som het ”Tetrabiblos”. Deretter ble astrologien raffinert og videreutviklet innenfor den arabiske kultur, som lå på et meget høyere nivå enn Europa når det gjaldt filosofi og vitenskap. Viktige bidrag til astrologien kom bl.a. gjennom arabiske sufi-mestre i middelalderen. De astrologiske metodene som vi bruker i vesten dag er i utgangspunktet stort sett basert på de samme metodene som i Ptolemeis ”Tetrabiblos”. Måten vi i dag bruker astrologien på er imidlertid en annen enn på Ptolemeis tid. Særlig utviklingen av dybdepsykologien har ført til en helt annen måte å bruke astrologi på i dag enn før.

Mange er ikke klar over den viktige rollen som astrologien og astrologer hadde i samfunnet i tidligere tider.

Flere av de fremtredende vitenskapsmennene og filosofene som har satt dype spor etter seg i vår kultur drev med og var inspirert av astrologien, for eksempel Marsilio Ficino, Sir Isac Newton, Tycho Brahe og Johannes Kepler. Fra mer moderne tid kan nevnes den sveitsiske psykiateren CarI Gustav Jung, hvis personlighetsteori er direkte basert på astrologiske ideer om personlighetens elementer. I vår kultur finnes fortsatt mange spor fra den viktige rollen som astrologien hadde før i tiden.

For eksempel:

  • Ukedagene har navn etter planetene
  • Grunnen til at døgnet deles opp i 24 timer er at man i det gamle Sumer delte døgnet inn i 12 astrologiske dobbelttimer
  • Mange ord og uttrykk, for eksempel å ”være i sitt rette element”, å være ”luftig” osv, er av astrologisk opprinnelse

ASTROLOGI I KUNSTEN

Middelalder- og renssansekunst i kirker og palasser, spesielt i Italia, vrimler av astrologiske symboler. I middelalderen var man i kunsten mest opptatt av stjernetegnene, mens man i renessansen la mest vekt på avbildningen av planetene. I Frognerparken i Oslo finnes dyrekretssymbolene som relieff på en sokkel med et solur mellom Monolitten og Livshjulet.

Soluret i Frognerparken.

HVA ER ZODIAKEN – DE 12 “STJERNETEGN”, DE 12 STJERNEBILDER OG “SLANGEBÆREREN”

Zodiaken (som betyr dyrekretsen) er en tenkt sirkel rundt jorden, hvor vi observerer Solens, Månens og planetenes bevegelser. Denne sirkelen deler vi inn i 12 like store deler, og hver del har fått navn etter et av stjernebildene som kan observeres i denne sirkelen. Disse 12 delene av sirkelen rundt jorden er de 12 ”stjernetegn”.

På et år beveger Solen seg en runde rundt zodiaken, og ditt ”stjernetegn” beskriver hvor i sin årlige syklus solen befant seg når du ble født. Selve stjernebildene er ikke viktige i seg selv. De har allerede fra astrologiens tidligste begynnelse bare vært brukt som et bakgrunnsbilde på himmelen som forteller oss hvor en planet er i sin runde ”rundt jorden”. Man kan sammenligne zodiaken med et astronomisk kart, og stjernebildene med veiskilt. På grunn av måten jorden beveger seg på flytter stjernebildene på seg over tid, slik at selve stjernebildet ”Væren” ikke i dag befinner seg der ”stjernetegnet” Væren er. Dette har astrologene alltid kjent til, og siden stjernebildene i seg selv er uten betydning, har dette ingen konsekvenser for tolkningen av horoskoper.

I media har man enkelte ganger skrevet om stjernetegnet ”Slangebæreren”. Dette er basert på en grunnleggende misforståelse av hva ”stjernetegnene” er. Man har alltid kjent til stjernebildet ”Slangebæreren”, så det er ingen ”nyhet”. Stjernebildet Slangebæreren har en liten bit av seg inne i den tenkte sirkelen rundt jorden der zodiaken befinner seg. Men dette har ingen astrologisk betydning siden det ikke er stjernebildene som er utgangspunktet for den astrologiske tolkningen, men planetenes plassering i forhold til jorden og solens sykluser. Når enkelte i media snakker om at du er født i ”Slangebærerens tegn”, er dette derfor ikke riktig, og viser manglende kunnskap om astrologien og om hva et såkalt ”stjernetegn” egentlig er!

ASTROLOGI OG VITENSKAP

Selv om astrologi ikke er en ”vitenskap” i tradisjonell forstand, men et symbolsk og mytologisk språk, er det av interesse hvordan naturvitenskapen forholder seg til astrologien. Det foregår relativt lite forskning i forhold til astrologiske teorier innenfor dagens tradisjonelle naturvitenskapelige miljøer. Stort sett avviser de naturvitenskapelige miljøene astrologien som overtro, uten ha satt seg inn i de astrologiske teoriene eller på annen måte ha undersøkt saken nærmere. Noe forskning finnes imidlertid. Dr. Percy Seymour, en engelsk professor i astrofysikk som er en respektert autoritet innenfor feltet kosmisk magnetisme, har formulert en vitenskapelig teori om astrale påvirkninger, som beskriver solsystemet som et intrikat nettverk av planetariske felt og resonanser. Teorien er basert på at solen, månen og planetene påvirker oss gjennom magnetiske signaler. Vil du vite mer om dette, se her.

Del dette: