Hva er astrologi?

DEN GRUNNLEGGENDE TANKEGANGEN I ASTROLOGIEN

Astrologi er læren om sammenhengen mellom livet på jorden og himmellegemenes bevegelser på himmelen. Den grunnleggende tankegangen i astrologien er at planetenes og stjernenes bevegelser og sykluser korresponderer med tilsvarende bevegelser og sykluser i alt liv på jorden. Astrologer tror ikke at planetene og stjernene påvirker livet på jorda. Astrologiens tanke er at energiene på jorden følger de samme syklusene som energibevegelsene i resten av universet, og som gjenspeiles i planetenes bevegelser i vårt solsystem, og som ethvert menneske er et unikt uttrykk for. Din fødsel er universet som skaper en del av seg selv som menneske på jorda. Kvalitetene i ditt fødselsøyeblikk (ditt horoskop) beskriver derfor det unike individet du er. Det fins ingen andre som er som du  er eller som ser universet på den måten du gjør. 

Selv om astrologiske teorier ikke kan bevises i moderne vitenskap, kan astrologi bevises gjennom observasjon.

Astrologi er et mytisk og symbolsk språk som beskriver den menneskelige virkelighet på en måte som ligger utenfor den naturvitenskapelige ramme.
Vitenskapen kan aldri beskrive, beregne, måle eller forstå hva du føler og opplever i ditt hjerte. En dyktig astrolog kan beskrive din unike virkelighet slik den oppleves av deg, og kan også se og hjelpe deg i utviklingen i ditt liv.
Astrologiens språk er mer en kunst enn en vitenskap.

Astrologi innebærer ikke at menneskenes liv er bestemt av ”skjebnen” eller noe annet som ligger utenfor oss selv. Det astrologien innebærer, er at ethvert menneske fødes inn i en sammenheng og inn i en syklus, og med visse egenskaper, energier og tendenser. Hvilke valg man gjør gjennom livet og hvordan man utvikler seg ut fra de forutsetninger man er født inn i og med, er det opp til en selv å bestemme. Horoskopet viser karakteren av de situasjonene man møter på sin vei, og sier mye om hvordan disse kan håndteres, men horoskopet viser ikke hvordan man velger å håndtere situasjonene. Astrologien viser også dine talenter og ressurser, men viser ikke om du selv velger å ta jobben med utvikle og bruke disse.

En vanlig misforståelse om astrologi er at man tror at fødselsøyeblikket bestemmer hvem du er. Dette er imidlertid å snu det på hodet. Du blir født som et utgangspunkt. Hvordan du velger å bli kjent med deg selv, ta vare på de delene av deg som tjener deg og la gå de sidene av deg som ikke lenger tjener deg – det er opp til deg.

Astrologisk filosofi ser det slik at du blir født på et gitt tidspunkt fordi du er den du er. Det vil si at ditt fødselsøyeblikk er en konsekvens av hvem du er. Man fødes når energiene i solsystemet er i korrespondanse med ens energier, og det er derfor fødselshoroskopet gir et bilde av deg. 

HVA ER ET HOROSKOP?

Et horoskop er et symbolsk kart over solsystemet sett fra jorden på et bestemt sted på et gitt tidspunkt. Det en astrolog gjør er tolke dette kartet utfra hva planetenes posisjoner og relasjoner symboliserer. ulike astrologiske teknikker og tradisjoner.

De fleste som er uvitne om astrologi forbinder dette med ukepressens ”stjernetegn” og ”spådommer”. Ukebladastrologien er en så forenklet form for astrologi at de fleste astrologer finner at den gir relativt liten mening, fra et astrologisk synspunkt. Astrologer interesserer seg lite for sitt “ukens horoskop”. Livet er mer kompleks enn som så.

Den mest kjente formen for astrologi i vårt samfunn er tolkning av fødselshoroskopet, Astrologen setter da opp horoskopet for det tidspunktet du ble født på det stedet du ble født, og tolker dette horoskopet som et uttrykk for deg og ditt liv. Horoskopet er dypt individuelt, og det såkalte “stjernetegnet” du er født i, er bare en liten del av et stort og komplekst bilde hvor alle planetene i solsystemet er viktige. Moderne fødselsastrologi er fokusert rundt psykologi og personlighetsanalyse. Astrologen kan imidlertid si mye om prosessene, utviklingen og temaene i livet ditt i fortid, nåtid og fremtid. Les mer om fødselshoroskopet her: Om å gå til astrolog.

For å få en fullstendig og personlig tolkning av ditt horoskop må du få det utarbeidet av en astrolog personlig for deg. Et datahoroskop som du kan bestille gjennom media gir ikke en fullstendig tolkning av horoskopet, fordi datahoroskopet ikke behandler horoskopet individuelt. Datahoroskopet gir deg bare en generell “oppskrift” på noen av delene i horoskopet ditt, men det klarer ikke gjøre det aller viktigste i astrologien – nemlig å se hvordan de ulike delene i deg forholder seg til hverandre i ditt liv.

ULIKE ASTROLOGISKE TEKNIKKER

Det finnes mange andre astrologiske teknikker enn fødselshoroskoper. Ulike astrologer vil være spesialisert I ulike teknikker. Noen av de viktigste teknikkene er:

Fødselshoroskopet: En analyse av din personlighet, din sjels vei og ditt liv i fortid, nåtid og fremtid basert på horoskopet for din fødsel.

Synastri: En analyse av et forhold mellom personer basert på en tolkning av forholdet mellom deres fødselshoroskop. Den vanligste formen for synastri er å analysere et parforhold, men det kan også brukes i familiesammenheng (foreldre-barn), i jobbsammenheng, og i alle andre sammenhenger der det er ønske om en dypere innsikt i hvordan to eller flere mennesker best mulig kan forholde seg til hverandre.

Evolusjonær astrologi: En gren av astrologi som forstår enhver sitt fødselshoroskop som et kart av sjelens evolusjon. Betegnelsen «evolusjonær» blir brukt av mange astrologer og har en komplisert historie. Du kan lære mer om dens betydning og kontekst på School of Evolutionary Astrology eller på Kristin Fontana’s hjemmeside.

Electional astrologi: Astrologien benyttes som et redskap til å velge hvilket tidspunkt som er gunstigst for en bestemt aktivitet, prosjekt, el.l. Brukes for eksempel til å velge tidspunktet for å igangsette en kampanje.

Business astrologi: Bruk av astrologien i forretningslivet, for eksempel for å planlegge og/eller forstå prosessene i den enkelte bedrift eller prosjekt, for ansettelser el.l.

Finansiell astrologi: Astrologien brukes som et redskap til forstå, analysere og legge strategier i forhold til finansmarkedet, aksjemarkedet osv.

Mundan astrologi: Astrologien brukes til forstå, analysere og forutsi nasjoners utvikling og kollektive hendelser og prosesser. Se nærmere om mundan astrologi her.

Øyeblikksastrologi (også kalt ”horary astrology”, som betyr «astrology of the hour»): Astrologen setter opp et horoskop for et bestemt konkret spørsmål som du gjerne vil ha svar på, for eksempel om du får en jobb, om hvordan det vil gå med et forhold, og kan gi deg svar på ditt spørsmål. Se nærmere om øyeblikksastrologi her
Studer øyeblikksastrologi her: Horary Course Online

Og det fins mange fler….

LITT OM ASTROLOGIENS HISTORIE

Astrologien har fulgt menneskene fra de første kulturene begynte å følge med i solens og månens sammenhenger med naturens gang, dyrenes bevegelser og jordbrukets sykluser. De eldste arkeologiske funnene av astrologisk symbolikk er 15.000 år gamle hulemalerier. De ulike kulturer på Jorda har alle hatt sin astrologi. Det finnes kinesisk astrologi, nordamerikansk astrologi, egyptisk astrologi, babylonsk astrologi, søramerikansk astrologi, indisk astrologi osv.

Det vi kaller vestlig astrologi, og som i dag brukes i Europa og Amerika, har sitt utspring i de tidligste kulturene i Sumer og Babylon for mange tusen år siden. Denne gamle astrologien ble videreutviklet i gresk filosofi, og rundt år 100 e.kr, ble dette systematisert og skrevet ned av den kjente grekeren Ptolemei. Ptolemei skrev et astrologisk verk som het ”Tetrabiblos”. Deretter ble astrologien raffinert og videreutviklet innenfor den arabiske kultur, som lå på et meget høyere nivå enn Europa når det gjaldt filosofi og vitenskap. Viktige bidrag til astrologien kom bl.a. gjennom arabiske sufi-mestre i middelalderen. De astrologiske metodene som vi bruker i vesten dag er i utgangspunktet stort sett basert på de samme metodene som i Ptolemeis ”Tetrabiblos”. Måten vi i dag bruker astrologien på er imidlertid en annen enn på Ptolemeis tid. Særlig utviklingen av dybdepsykologien har ført til en helt annen måte å bruke astrologi på i dag enn før.

Mange er ikke klar over den viktige rollen som astrologien og astrologer hadde i samfunnet i tidligere tider.

Flere av de fremtredende vitenskapsmennene og filosofene som har satt dype spor etter seg i vår kultur drev med og var inspirert av astrologien, for eksempel Marsilio Ficino, Sir Isaac Newton, Tycho Brahe og Johannes Kepler. Fra mer moderne tid kan nevnes den sveitsiske psykiateren CarI Gustav Jung, hvis personlighetsteori er direkte basert på astrologiske ideer om personlighetens elementer. I vår kultur finnes fortsatt mange spor fra den viktige rollen som astrologien hadde før i tiden.

For eksempel:

  • Ukedagene har navn etter planetene
  • Grunnen til at døgnet deles opp i 24 timer er at man i det gamle Sumer delte døgnet inn i 12 astrologiske dobbelttimer
  • Mange ord og uttrykk, for eksempel å ”være i sitt rette element”, å være ”luftig” osv, er av astrologisk opprinnelse 
  • Prøv å finne noe mer, og ta kontakt med oss…

ASTROLOGI I KUNSTEN

Middelalder- og renessansekunst i kirker og palasser, spesielt i Italia, vrimler av astrologiske symboler. I middelalderen var man i kunsten mest opptatt av stjernetegnene, mens man i renessansen la mest vekt på avbildningen av planetene. I Frognerparken i Oslo finnes dyrekretssymbolene som relieff på en sokkel med et solur mellom Monolitten og Livshjulet.

Soluret i Frognerparken.

HVA ER ZODIAKEN – DE 12 “STJERNETEGN”, DE 12 STJERNEBILDER OG “SLANGEBÆREREN”

Zodiaken (som betyr dyrekretsen) er en tenkt sirkel rundt jorden, hvor vi observerer Solens, Månens og planetenes bevegelser. Denne sirkelen deler vi inn i 12 like store deler, og hver del har fått navn etter et av stjernebildene som kan observeres i denne sirkelen. Disse 12 delene av sirkelen rundt Jorda er de 12 ”stjernetegn”.

På ett år beveger Solen seg en runde rundt zodiaken, og ditt ”stjernetegn” beskriver hvor i sin årlige syklus solen befant seg da du ble født. Selve stjernebildene har allerede fra astrologiens tidligste begynnelse bare vært brukt som et bakgrunnsbilde på himmelen som forteller oss hvor en planet er i sin runde ”rundt jorden”. Man kan sammenligne zodiaken med et astronomisk kart, og stjernebildene med veiskilt. På grunn av måten Jorda beveger seg på flytter stjernebildene på seg over tid, slik at selve stjernebildet ”Væren” ikke i dag befinner seg der ”stjernetegnet” Væren er. Dette har astrologene alltid kjent til, og gir ingen forskjell til tolkninger av horoskoper.

I media har man enkelte ganger skrevet om stjernetegnet ”Slangebæreren”. Dette er basert på en grunnleggende misforståelse av hva ”stjernetegnene” er. Man har alltid kjent til stjernebildet ”Slangebæreren”, så det er ingen ”nyhet”. Stjernebildet Slangebæreren har en liten bit av seg inne i den tenkte sirkelen rundt Jorda der zodiaken befinner seg. Dette har ingen astrologisk betydning for den astrologiske tolkningen. Det finnes 2 poler, 3 modaliteter og 4 elementer (12 tegn) for en grunn, og Slangebæreren hører ikke til her.  Når enkelte i media snakker om at du er født i ”Slangebærerens tegn”, er dette derfor ikke riktig, og viser manglende kunnskap om astrologien og om hva et såkalt ”stjernetegn” er.

ASTROLOGI OG VITENSKAP

Stort sett avviser de naturvitenskapelige miljøene astrologien som overtro, uten ha satt seg inn i de astrologiske teoriene eller på annen måte ha undersøkt saken nærmere.
Dr. Percy Seymour, en engelsk professor i astrofysikk som er en respektert autoritet innenfor feltet kosmisk magnetisme, har formulert en vitenskapelig teori om astrale påvirkninger, som beskriver solsystemet som et intrikat nettverk av planetariske felt og resonanser. Teorien er basert på at Sola, Månen og planetene påvirker oss gjennom magnetiske signaler. Vil du vite mer om dette, se her

Du finner mer forskning ved å søke på Google.