Vedtekter og etiske retningslinjer

Oversikt

1. – 6. Generelle paragrafer.

1. Navn.
2. Formål.
3. Medlemsregister og abonnent register.
4. Innmelding og utmelding.
5. Kontingent og abonnement.
6. Suspensjon og eksklusjon.

7. – 13. Generalforsamlingen.

7. Øverste myndighet i alle anliggender.
8. Obligatoriske saker.
9. Avholdes årlig, innkalling.
10. Ekstraordinær generalforsamling.
11. Stemmerett, stemmeregler.
12. Endringer i vedtektene.
13. Oppløsning.

14. – 22. Styret.

14. Valg, antall medlemmer, varamedlemmer.
15. Verv, kvalifikasjoner.
16. Funksjonstid. (Opphevet 10. februar 1997).
17. Hovedoppgaver.
18. Disposisjonsrett.
19. Beslutningsdyktig styre.
20. Styrets evne til å forplikte foreningen.
21. Samtykke før representasjonsrett.
22. Antall møter.
23. Valgkomitéen.

24. – 29. Astrologisk Forum.

24. Navn. Formål.
25. Foreningens forhold til redaksjonen.
26. Møter mellom styret og redaksjonen.
27. Økonomi og regnskap.
28. Styrets instruksjonsrett og disposisjonsrett.
29. Ikrafttredelse og virkeområde.

30. Etiske Retningslinjer

1. – 6. GENERELLE PARAGRAFER

 1. NAVN.

Foreningens navn er Norsk Astrologisk Forening. ( N.A.F.).

 1. FORMÅL.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Foreningens formål er å være et forum for astrologer og astrologi interesserte og øke forståelse og interesse for astrologi. I dette inngår å fremme en seriøs holdning til faget og medvirke til at foreningens etiske retningslinjer overholdes

 1. MEDLEMSREGISTER OG ABONNENTREGISTER.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Medlemsregisteret og abonnent registeret er Norsk Astrologisk Forenings eiendom og skal ikke brukes uten styrets godkjennelse.

 1. INNMELDING OG UTMELDING.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001 og 4. desember 2014. For å kunne bli medlem av foreningen, må man være fylt 18 år eller ha samtykke fra foresatte. Som medlemmer kan opptas astrologer og alle andre som har interesse for astrologi og som støtter foreningens formål. Utmelding skjer skriftlig til styret.

 1. KONTINGENT OG ABONNEMENT.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Kontingent og abonnement fastsettes av generalforsamlingen og betales årlig i januar. Innmeldte nye medlemmer betaler annen kontingent fra 1. juli. Abonnenter bosatt i utlandet må i tillegg til abonnement for Norge betale kr. 5,- mer pr. nummer.

 1. SUSPENSJON OG EKSKLUSJON.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Et medlem som ikke har betalt kontingent, eller som ikke følger Norsk Astrologisk Forenings etiske retningslinjer i sin virksomhet, eller på annen måte motarbeider foreningens formål, kan suspenderes for kortere eller lengre tid, eller ekskluderes fra foreningen. Suspensjon krever flertall i styret. Eksklusjon krever et enstemmig styre. Styrets beslutning om suspensjon og eksklusjon kan ankes til generalforsamlingen, hvor saken avgjøres med alminnelig stemmeflertall.

 1. – 13. GENERALFORSAMLINGEN.
 2. ØVERSTE MYNDIGHET I ALLE ANLIGGENDER.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet i alle anliggender. Den innkalles av styret og ledes av en dirigent som velges ved åpningen av møtet. Generalforsamlingen kan bare treffe avgjørelser om de saker som er nevnt i innkallingen.

 1. OBLIGATORISKE SAKER.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Generalforsamlingen skal behandle forslag angående budsjett, kontingent, abonnement, endringer i vedtektene, valg, omfattende samarbeidsavtaler og andre saker som er av lignende viktighet for foreningen.

 1. AVHOLDES ÅRLIG, INNKALLING.

Endret på generalforsamlingen 21. mars 2023. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, etter skriftlig innkalling med en måneds varsel. Med i innkallingen skal følge budsjettforslag, forslag til kontingent og abonnementspris og valgkomiteens innstilling. Medlemmer som ønsker å fremlegge saker til behandling, må sende forslag til styret innen 14. dager før generalforsamlingen.

 1. – 22. STYRET.
 2. VALG, ANTALL MEDLEMMER, VARAMEDLEMMER.

Endret på generalforsamlingen 18. mars 2024. Foreningens styre velges på generalforsamlingen. Styret består av 7 medlemmer. Leder og nestleder velges for 1 år av gangen. De andre medlemmene velges for 2 år av gangen. Styremedlemmer har møteplikt. I tillegg velges minst 2 varamedlemmer for 1 år av gangen. Varamedlemmer må møte ved styremedlemmers forfall. Hvis et styremedlem ikke lenger ønsker å være med i styret, eller stadig uteblir fra styremøtene, kan styret ta inn et varamedlem i dennes sted. Varamedlemmet må da fullføre den perioden styremedlemmet er valgt for. Styret kan også for å erstatte et styremedlem ta inn et annet medlem av foreningen, men dette medlemmet må godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling som avholdes før inntaket.

 1. VERV, KVALIFIKASJONER.

Endret på generalforsamlingen 18. mars 2024. Styremedlemmene skal besette vervene som leder, nesteleder, kasserer, medlems koordinator, regnskaps ansvarlig, forum koordinator/redaktør, nett- og informasjonsansvarlig. Styremedlemmer og varamedlemmer skal være medlemmer i foreningen.

 1. FUNKSJONSTID.

(Opphevet på generalforsamlingen 10. februar 1997.)

 1. HOVEDOPPGAVER.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Styrets hovedoppgaver er planlegging og drift av foreningen.

 1. DISPOSISJONSRETT.

Styret er berettiget til å handle og opptre med bindende virkning på vegne av foreningen.

 1. BESLUTNINGSDYKTIG STYRE.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Hvert medlem har én stemme. I tilfelle av stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 1. STYRETS EVNE TIL Å FORPLIKTE FORENINGEN.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Etter vedtak i styret forpliktes foreningen ved underskrifter fra lederen og kassereren på samme dokument.

 1. SAMTYKKE FØR REPRESENTASJONSRETT.

Styremedlemmene har ikke anledning til å uttale seg på vegne av foreningen, uten beslutning fra styret. En sak av særlig viktighet som ikke kan utsettes til sammenkalling av styret, skal ivaretas av lederen. Saken må forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelse treffes. Saken skal refereres og godkjennes på førstkommende styremøte.

 1. ANTALL MØTER.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Styret skal holde minst 3 møter hvert halvår og ellers så ofte det finnes grunn til det, eller det forlanges av minst 4 styremedlemmer. Det skrives referat fra hvert styremøte.

 1. VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen, som består av 3 medlemmer, skal gi innstilling til de valg som foretas av generalforsamlingen. Medlemmer av valgkomitéen velges av generalforsamlingen for inntil 3 år, idet minst ett medlem hvert år skal tre ut etter tur eller om nødvendig etter loddtrekning. Komitéen velger selv sin leder. Komitéens innstilling leveres styret senest 1 måned før generalforsamlingen.

24. – 28. ASTROLOGISK FORUM

24. NAVN. FORMÅL.

Astrologisk Forum er Norsk Astrologisk Forenings medlemsblad og eiendom. Det skal fremme foreningens interesser. Medlemsbladet utgis minst fire ganger i året.

25. FORENINGENS FORHOLD TIL REDAKSJONEN.

Endret på generalforsamlingen 14. februar 2015. Redaksjonen i Astrologisk Forum skal kun bestå av medlemmer av Norsk Astrologisk Forening. Redaktøren er styremedlem og velges på generalforsamlingen (årsmøte)for 2 år av gangen. Redaktøren velger selv sine redaksjonsmedlemmer, som skal godkjennes av styret.  Om redaktøren skulle fratre før toårsperioden er fullført, har styret fullmakt til å sette inn ny redaktør fram til førstkommende ordinære årsmøte.

26. MØTER MELLOM STYRET OG REDAKSJONEN.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Redaksjonen i Astrologisk Forum innkalles til ett styremøte hvert år og ellers så ofte det er behov for det.

27. ØKONOMI OG REGNSKAP.

Endret på generalforsamlingen 12. februar 2001. Norsk Astrologisk Forening har det økonomiske ansvar for Astrologisk Forum. Inntekter og utgifter fra Astrologisk Forum inngår i Norsk Astrologisk Forenings regnskap. Redaksjonen har frihet til å foreta de daglige økonomiske disposisjonene den mener er til bladets beste, så lenge dette ikke truer bladets eksistens. Forøvrig må disposisjoner forelegges styret.

28. STYRETS INSTRUKSJONSRETT OG DISPOSISJONSRETT.

Dersom styret i Norsk Astrologisk Forening finner at innholdet i den enkelte utgave av Astrologisk Forum strider mot foreningens interesser, har styret rett til å korrigere innholdet og eventuelt stoppe utgivelsen. Styret disponerer den spalteplass som er nødvendig til informasjon om foreningen og foreningens aktiviteter.

29. IKRAFTTREDELSE OG VIRKEOMRÅDE.

Disse vedtektene trer i kraft ifølge vedtak på generalforsamling. Vedtektene har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtatt 14. februar 1994, med endringer av 10. februar 1997, 14. februar 2000, 12. februar 2001, 10. februar 2005, 7. februar 2008 og 5. mars 2008.

30. Etiske retningslinjer

NORSK ASTROLOGISK FORENING

ETISKE RETNINGSLINJER

Norsk Astrologisk Forening er en medlemsorganisasjon for astrologer og andre som er interessert i astrologi. Foreningen formidler astrologi på et solid faglig nivå i form av utdanning, rådgivning, forskning, samt ny utvikling over en rekke astrologiske disipliner.

I vår formålsparagraf heter det at foreningen skal: «…. fremme en seriøs holdning til faget og medvirke til at foreningens etiske retningslinjer overholdes».

Hensikten med de etiske retningslinjene er å bevisstgjøre om etisk praksis for optimalisering av klientopplevelser, relasjoner mellom kolleger og andre kontakter som berøres av fagområdet. Vi ønsker samtidig å inspirere astrologer til refleksjon.

Foreningens astrologer vil:

Formidle informasjon med omtanke, hensynsfullhet og varsomhet. Gi tolkninger som er astrologisk faglig begrunnet.

 1. Behandle klienter med respekt for personens frie vilje, og ta hensyn til klientens sinnstilstand og bevissthetsnivå.
 2. Belyse og åpne opp handlingsalternativer for klienten, samtidig som man styrker personens evne til å ta eget ansvar.
 3. Opplyse om at astrologiske indikasjoner har flere mulige utfall, og informere klienter dersom konsultasjonen baserer seg på eller inkluderer ikke-astrologiske fagområder.
 4. Overholde taushetsplikten. Astrologer formidler ikke videre personlige opplysninger til tredjeperson, i foredrag eller annen sammenheng, med mindre det foreligger samtykke.
 5. Avstå fra tolkning av tredjepersons horoskop uten spesiell tillatelse. Unntak gjelder for tolkning av kjente personers horoskop, hvor deres fødselsdata er publisert offentlig. For mindreårige kan man tolke et horoskop med foresatte i generelle former når det anses å være i barnets interesse.
 6. Følge med i astrologi fagets utvikling og ha fokus på eget ståsted, egen kompetanse og eventuell videreutdanning.
 7. Henvise klienter videre til annen astrolog eller fagdisiplin, når dette best ivaretar klientens interesse.
 8. Vise respekt og lojalitet overfor kollegaer. Det innebærer at man ikke uttaler seg i negative ordelag om kollegaer i offentlig sammenheng.
 9. Huske kildehenvisning når man refererer til andre astrologers arbeid.
 10. Ikke bruke foreningsmedlemsskapet som kvalifiserende betegnelse.
 11. Respektere foreningens formålsparagraf, våre etiske retningslinjer og de allment aksepterte astronomiske realiteter.

Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 2024.