Lederen til Astrologisk Forum 2/2016

Kjære lesere,

Lyset  har kommet for å bli en stund og det betyr glede for mange.

Siden februar har jeg vært styreleder i foreningen; heldigvis med en bunt dyktige styremedlemmer. Økonomien i klubben så heller mørk ut ved overdragelsen, men vi begynner å få orden på tingene som gir et lys om håp for  et bestående medlemsblad.

Junifullmånen; full bare noen timer før solen gikk in i krepsens tegn viser mange harde aspekter dette året. Opposisjoner, men også et stort kvadrat.

Saturn og Neptun dannet sitt andre kvadrat i Skytte / Fisk i juni. 2 voldsomme krefter som ikke kan være mer motsigende og som nå står i stor spenning. Spenning mellom det materielle og sjelelige.  Det begrensende og det grenseløse. Temaet følger oss siden slutten av 2015.

Et grunnleggende ubehag og  en mistenksomhet mot det etablerte brer seg blant folk.

Det brenner i verden Et mønster på dette kan være den innbitte amerikanske valgkampen mellom maktbegjær og troverdighet. Om så det gjelder USA, Brexit, Erdogan i Tyrkia eller Merkel i Tyskland.

Et høydepunkt for forsommeren for min del var en workshop i forutsigbarhet etter klassisk astrologi i la Maison Verte i Roujan i Syd Frankrike.  Der var deltakere fra England, Skotland, Belgia, Japan, Argentina, Sveits, Italia og Norge da. Veldig mange med interesse for personlig  og fredelig mundan utvikling.

Jeg ønsker dere alle en bevisst god sommer.

 Tone Pharo Toft

Årsrapport 2015

 

Først i denne årsrapporten vil styret rette en stor takk til Anny Rønning for alt det gode arbeidet hun har lagt ned for foreningen de siste årene. Som styreleder for Norsk Astrologisk Forening i perioden 2013-2015 og som redaktør i Astrologisk Forum fra og med nr. 2 2014 til og med nr. 3 i 2015 har hun vist et beundringsverdig engasjement og stor vilje til å forsøke å få foreningen på fote, og har lagt ned utrolig mange arbeidstimer for foreningen og Astrologisk Forum tross sviktende helse. Anny valgte å trekke seg som leder og redaktør i oktober og gikk derfor av som leder fra og med 1. desember 2015.

Styret i Norsk Astrologisk Forening hadde følgende sammensetning per 31.12.2015:

Konstituert leder: Norun Sanderson, Oslo. ( f.o.m. 1.12.2015)

Medlemskontakt: Anne Britt Lund, Trondheim.

Styremedlem: Jan-Erik Midjo, Lillehammer.

Styremedlem: Sol With Jonassen, Bergen.

Redaktør: Gro Elisabeth Johnsen (f.o.m. Astrologisk Forum nr. 4/2015)

Varamedlem: Katharina Tabitha Westblikk, Bergen.

(Foreningen har i 2015 ikke hatt kasserer.)

Det ble i 2015 avholdt 7 ordinære styremøter. I tillegg ble det avholdt årsmøte 16. juni og et ekstraordinært årsmøte 29. oktober. Ved utgangen av året var det 193 medlemmer, samt 11 bibliotek og 35 gratis-, bytte- og æresmedlemmer. Det var 5 nye innmeldinger og 12 utmeldingen i løpet av 2015.

Årsmøtet 2015 ble i februar utsatt inntil videre grunnet sykdom i styret, som det ble informert om på våre nettsider i februar 2015. Ordinært årsmøte ble derfor avholdt 16. juni 2015. Regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 var ikke klart til å legges frem for årsmøtet i juni. Årsaken til dette var sykdom i styret, samt at foreningen manglet kasserer. Grunnet mangelfull gjennomgang av regnskapet ble det ikke avholdt noe valg til styret på det ordinære årsmøtet, men det ble fattet vedtak om at det skulle avholdes et ekstraordinært årsmøte i oktober 2015 for å gjennomgå regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 og gjennomføre valg.

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 29.10.2015. Der ble årsregnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 presentert for deltakerne. Foreningens økonomiske situasjon var en av sakene tatt opp under dette møtet, og styrets tildeling av et styrelederhonorar i desember 2014 til daværende styreleder ble behandlet. Da samtlige av kandidatene i valgkomiteens innstilling til årsmøtet i juni valgte å trekke sitt kandidatur før det ekstraordinære årsmøtet, ble valg av nytt styre utsatt til neste ordinære årsmøte i februar 2016. Leder Anny Rønning valgte å trekke seg som leder og redaktør på dette ekstraordinære årsmøtet. Det ble derfor vedtatt at nestleder Norun Sanderson skulle fungere som konstituert leder frem til årsmøtet 2016, og Gro Elisabeth Johnsen overta som redaktør for Astrologisk Forum fra og med nr. 4 2015.

Av lokale aktiviteter tilknyttet foreningen, er det kun astrologigruppen i Oslo som har meldt inn sine aktiviteter i 2015. Oslogruppen arrangerte totalt 9 foreningsmøter i 2015 med spennende foredrag og fellestolkninger av et knippe dyktige astrologer. Vi oppfordrer medlemmer over hele landet til å melde inn lokale aktiviteter slik at vi kan bidra med å informere astrologiinteresserte om hva som skjer i deres lokale astrologimiljø gjennom Astrologisk Forum og på våre nettsider. Polaris astrologikonferanse 2015, arrangert av Sol With Jonassen, gikk av stabelen 1.-3. mai, og her var Norsk Astrologisk Forening representert ved styreleder Anny Rønning.

Astrologisk Forum kom også i 2015 ut fire ganger. Redaksjonen for de tre første utgavene besto av Anny Rønning (redaktør), Sol With Jonassen (fagansvarlig), Jan-Erik Midjo, og Anne Britt Lund (f.o.m. nr. 2 2015). Layoutansvarlig var Christian Paaske. Fra og med årets fjerde utgave av Astrologisk Forum tok Gro Elisabeth Johnsen over som redaktør, og har valgt å selv stå for layout av bladet. Ved utgangen av 2015 besto redaksjonen i Astrologisk Forum av Gro Elisabeth Johnsen (redaktør og layout) og Sol With Jonassen. Vi retter herved en stor takk til avtroppende redaksjon med Anny Rønning i spissen og til Christian Paaske for mange flotte utgaver av Astrologisk Forum de siste to-tre årene, og vil samtidig ønske påtroppende redaktør og hennes redaksjon lykke til i det videre arbeidet med bladet.

Foreningens nettsider og Facebook-sider har gjennom 2015 vært aktivt benyttet til å promotere foreningen og Astrologisk Forum. Grunnet problemer med trege nettsider og mail, ble det i 2015 besluttet å bytte leverandør av webhotell og domeneregistrar til ProISP som er en norsk leverandør med gode omtaler og referanser. Selve overflyttingen til nytt webhotell og skiftet av domeneregistrar ble foretatt i august 2015.

Økonomisk har det vært et labert år for foreningen og årsresultatet for 2015 viser et underskudd, slik det også har vært de to foregående år. Dette ble forespeilet da budsjettet for 2015 ble fremlagt på ekstraordinært årsmøte i oktober. Styrets økonomiske disposisjoner i 2014 og 2015 har avstedkommet en del turbulens rundt styret i 2015, og vi har oppfattet at foreningens økonomiske situasjon har vært gjenstand for bekymring blant flere medlemmer i foreningen, noe vi har forståelse for da det er ikke en ønsket situasjon med dårlig økonomisk resultat i form av underskudd flere år på rad. Som tidligere nevnt, ble foreningens økonomiske situasjon behandlet på det ekstraordinære årsmøtet i oktober, og en av sakene som ble tatt opp av årsmøtet angikk utbetaling av styrelederhonorar til daværende styreleder. I desember 2014 vedtok styret i foreningen en utbetaling av styrelederhonorar på kr. 12 000,- til daværende styreleder. I ettertid er styret blitt gjort oppmerksom på at en slik tildeling av styrelederhonorar ikke kan foretas uten at det først er blitt behandlet og godkjent av årsmøtet. Styret beklager denne utbetalingen og ser i ettertid også at denne utbetalingen ikke burde vært foretatt på grunn av foreningens vanskelige økonomi.

Selv om vi er en relativt liten forening med få medlemmer med medlemskontingenten som eneste sikre inntekt, er det relativt kostbart å drifte foreningen og produsere medlemsbladet Astrologisk Forum. Styret har forsøkt å foreta økonomiske disposisjoner til foreningens beste og med tanke på fremtidig vekst og økte inntekter. Som et forsøk på å skape alternative inntektskilder for foreningen, ble det våren 2015 investert i et nytt opptrykk av heftet ”150 asteroider” av Inger Vinje og Thomas Beck. Salget av dette asteroideheftet ga dessverre noe under forventet av inntekter i 2015. Årsregnskapet for 2015 vil bli gjennomgått på det forestående årsmøtet i februar 2016.

Medlemskontingenten er som nevnt den eneste relativt sikre inntekten foreningen har, og derfor har vi også i 2015 sett oss nødt til å følge opp med purringer for manglende betaling av medlemskontingent. Fakturaen for medlemskontingenten 2016 ble sendt ut sammen med Astrologisk Forum (nr. 4 2015) slik at alle betalende medlemmer som mottar medlemsbladet også skal ha mottatt faktura. Vi benytter anledningen til å oppfordre alle medlemmene til å betale kontingenten og vil her også minne om at utmelding fra foreningen skal gjøres skriftlig til styret i henhold til §4 i foreningens vedtekter.

Den sittende valgkomiteen består av Atle Skretting, Anny Rønning og Jardar Lunde. På det forestående årsmøtet i februar 2016 vil det bli foretatt valg av nytt styre, og vi oppfordrer medlemmene til å delta på årsmøtet og avgi sine stemme til de kandidatene de mener best kan styre foreningen de neste årene. Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen til årsmøtet.

Viktige oppgaver for styret i foreningen 2016 vil være å fortsette arbeidet med oppdatering av foreningens vedtekter, finne gode alternative inntektskilder til foreningen, og gjøre en innsats for å få flere astrologer og astrologiinteresserte til å melde seg inn i Norsk Astrologisk Forening slik at vi sammen kan styrke og samle astrologimiljøet i Norge i tillegg til å knytte kontakter til det internasjonale astrologimiljøet.

 

Innkalling årsmøte 2015

Årsmøtet 2016 finner sted mandag 15. februar 2016 kl 18.00 på Unity senter, Møllergata 23, 0179 Oslo (v/Youngstorget). Lenker til innkalling til årsmøtet 2016, årsrapport 2015, budsjett 2016, samt valgkomiteens innstilling finnes nedenfor.

Innkalling til årsmøtet 2016
Årsrapport 2015
Budsjett 2016
Valgkomiteens innstilling

Det er kommet inn to saker til behandling på årsmøtet: Innkomne saker til Årsmøtet 2016.

 

Endringer i styret desember 2015

På det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2015, kunngjorde styreleder og redaktør Anny Rønning at hun ønsket å trekke seg fra sine styreverv i foreningen, gjeldende fra og med 1. desember 2015.

Det ble derfor vedtatt på nevnte møte at nestleder Norun Sanderson skal fungere som konstituert leder frem til det ordinære årsmøtet som vil avholdes i februar 2016, samt at Gro Elisabeth Johnsen overtar som redaktør for Astrologisk Forum og selv vil stå for layout av bladet.

Vi vil her benytte anledningen til å rette en stor takk til Anny Rønning for den formidable innsatsen hun har gjort som leder av Norsk Astrologisk Forening siden 2013 og som redaktør av Astrologisk Forum siden mars 2014.

Ekstraordinært årsmøte 29. oktober 2015

Ekstraordinært årsmøte vil finne sted: Torsdag 29.oktober 2015, kl 18.00 på Hotell Bondeheimen, Storestova 2. etg., Rosenkrantzgt. 8, 0159 Oslo.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med tilhørende vedlegg er sendt foreningens medlemmer pr e-post. De av medlemmene som ikke har oppgitt e-postadresse vil motta innkalling med vedlegg pr post.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 29. oktober.

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2014 og Budsjett 2015.

Vedlegg 2 – Liste for forslag til kandidater til styret for 2016.

Din indre himmel

av Per Henrik Gullfoss

Se for deg at du sitter på dine følelsers trestubbe og skuer mot uendelige horisonter i ditt indre. Mens du sitter slik i dyp undring over alle stjernene som lyser opp på himmelen og synet av landskapet som strekker seg mot det endeløse, så føler du på same tid ufattelig storhet og absolutt ydmykhet.

Mørk stjernehimmel med stjerneskudd. Fjell i det fjerne. Silhuett av sittende person omgitt av varmt lys.
Star of the hero, Nicholas Roerich (1936)

I dette indre universet får du øye på skikkelser som vandrer omkring og forflytter seg hurtig gjennom landskapet. For å gi dem et navn som skal skille dem fra de faste punktene din personlighet har å orientere seg etter i det indre landskap, kaller du dem vandrerne.

Mens du sitter slik og reflekterer over strømninger og tilstander i ditt indre univers, husker du at ordet planet betyr en som vandrer over himmelen. Med undring ser du at du kan se nøyaktig det samme i ditt indre univers, som vitenskapens astronomer en gang syntes var så fantastisk å oppdage i det ytre univers. Planetene som sirkler rundt i ditt indre univers gjenkjenner du som vaner, mønstre og stadig tilbakevendende gaver og utfordringer. Det er mindre forskjell på de indre og de ytre årstidene enn man ofte tror.

Du smiler av Merkur, som alltid sender den same impulsen til nervecellene i hjernen hver gang du kjører forbi akkurat det stedet som minner deg om den gangen du….. Du husker at Merkur var gudenes sendebud, og lytter til tankene og ordene som kommer til og gjennom deg. Noen ganger er du usikker på om du er sendebudet, eller om budskapet du sier til andre egentlig er til deg. Men «poff», så flyr Merkur videre. Du gjenkjenner budbringeren fra bildet du husker de gamle grekerne lagde av Merkur. Du vet, han med englevinger på anklene. Iblant er det forvirrende med alle disse planetene som fyker rundt i ditt indre landskap og sender en stadig strøm av nye beskjeder. Iblant sukker da du muligens som meg og tenker at hvis de bare stoppet å bevege seg, så ville du kanskje endelig vite nøyaktig hvem du var. Et sett med faste fiksstjerner som alle hadde sin spesielle funksjon og posisjon.

Du ser Venus dukke opp forkledd som budeie med melkesjokolade i hendene. Mens hun står der og duver i gresset forvandler hun seg til en hulder som lokker deg med ut si skogen. Du går dypere inn blant trærne og ender med å vikle deg fast i gamle forvridde følelser og halvferdige tanker som ligger og sanker mose. Du prøver å finne viljen til å komme ut av dette villniset, Men se der dukker Nøkken opp og kaster deg ut i glemselens hav.

Med et rykk våkner du og kommer tilbake til trestubben. Igjen ser du opp på din indre himmel og gjenkjenner Saturn som en gammel tysklærer med pekestokk. Han prøver å forklare deg hvordan alle planetene er styrt av rytme og takt. De de dukker opp i sin ustoppelige bevegelse og går an og auf og går hinter in neben über og unter. Plutselig farer en liten komet med en hale av gnister hvor det står swischen forbi. Tysklærerens hentesveis forandrer seg og blir en hatt med stjerner og soler på. Saturn blir astrologen som står og ser på ditt indre landskap gjennom et stort vindu.

Aha sier han og peker. Der finner du Uranus og din sanne frihet og unike individualitet. Du ser hvor han peker og sannelig, der langt oppe i venstre hjørne står Uranus og komponerer hele din livsmarsj med urytmisk presisjon, taktfulle overraskelser og klangskift som bryter stemningen. Som du ser nøyere, ser du at Uranus har forkledd seg med ditt ansikt og plutselig sitter du ikke på trestubben og ser på himmelen. Du står i skapelsens punkt og ser utover livet ditt, som en trakt som stadig utvider og åpner seg.

Og der helt ytterst i nedre horisont av ditt indre overflødighetshorn får du øye på en rygg. Forsiktig tar du tak med Plutos skjebnehender og vrir hele bildet 180 grader. Plutselig ser du inn i øynene på deg selv, som sitter på trestubben og skuer utover din indre himmel. Du vet i det øyeblikket, med usvikelig sikkerhet, at det er her ditt univers virkelig utfolder seg. Det er her i dette solsystemet du virker, er og utfolder deg med din fulle kraft og frihet. Alt det der ute, det er bare virkningen og resultatet av din og alle andres indre himmel. Det er speilet som reflekterer hvem du egentlig er og scenen du bruker.

Men i horisonten begynner din indre sol å stige frem. Du ser lyset og føler varmen. Snart blir planetene og de faste stjernene usynlige. Du vet at dagen har begynt og nå er tiden kommet for å skinne. Skinne ut i verden med all den energi, kraft, lidenskap som flommer gjennom ditt indre solsystemet og ut til den felles virkeligheten vi kaller den fysiske verden.


Portrettbilde Per Henrik Gullfoss

Per Henrik Gullfoss

Arbeidet med alternativ bevissthet siden 1980. Initiativtager til Den Nordiske Astrologiskolen som begynte å utdanne astrologer i 1992. Han er også medredaktør og skribent i magasinet Harmoni – tidligere Ildsjelen. I tillegg holder han ettårige tarot-utdannelser og kurser i krystallhealing, regresjon, firewalk m.m.

Han har bidratt med utallige artikler fra sine fagområder og åndelighet gjennom norske og internasjonale tidsskrifter. Han har utgitt over tretti bøker om astrologi og tarot i tillegg til barnebøker og bøker om åndelighet og livet. Mange er oversatt til dansk, og flere regnes som klassikere innen tarot og astrologi. Han er også lansert internasjonalt med » The Complete Book of Spiritual Astrology» som ble utgitt på det amerikanske forlaget Llewellyn i 2009.

Foruten å være en kreativ astrolog og åndelig inspirator, er han en eminent foredragsholder, levende, underholdende og faglig inspirerende.

Cand.philol fra Oslo Universitet. Mange års erfaring med friteater som skuespiller, forfatter og regissør. I dag er han fokusert på sjelens intensjon og visdommen vi finner gjennom kontakt og kommunikasjon med vår egen indre guide og høyere selv. Han arbeider med å forene sunn fornuft med forståelse av så vel åndelige som de psykologiske behov og dimensjoner.

www.gullfoss.no

(Artikkelen er hentet fra Astrologisk Forum nr 2 2015.)

Innkalling til årsmøte 2015

Onsdag 16. juni 2015

Kl.19.00

Hotell Bondeheimen, Storstua 2.etg

Rosenkrantzgt. 8, 0159 OSLO

 

Styret i Norsk Astrologisk Forening inviterer herved alle foreningens medlemmer til årsmøte 2015.

Medlemmer som ønsker å delta via internett må melde seg på ved å sende en e-post til kontakt@astrologiskforening.no innen tirsdag 9.juni 2015. Inntil 20 medlemmer kan delta via internett.

1. Åpning av møtet ved styreleder Anny Rønning.

2. Oppnevning av møteleder, referent og underskrivere for årsmøteprotokoll.

3. Godkjenning av innkalling og agenda.

4. Årsberetning 2014.

5. Valg av nytt styre og valgkomitè

6. Innkomne saker.

7. Økonomi

8. Eventuelt

9.Signering av årsmøteprotokoll.

Styret.

 

 

Fullmånen og Robin Williams

av Anny Rønning

Fullmåne

Det var utrolig sterke energier dagen det skjedde og dagene omkring. Med fullmåne i Vannmannen opposisjon Sol i Løven. Ved siden av alle andre konstellasjoner så var han jo som Kreps veldig påvirket av Månen og Solen var som nevnt i sitt eget tegn. Ofte når store ting skjer så kan nok fullmånen ha en stor utløsende kraft. Dagshoroskopet til Robin Williams viser en konjunksjon mellom radix Sol og transitt Venus.

En slik transitt trenger ikke alltid å utløse den store lykkefølelsen. Lever man med problemer og sykdom kan det slå ut motsatt, noe jeg tror mange astrologer er enige i.

Samtidig kan også Venus ha hjulpet han på veien? Vi vet jo ikke. Uansett så har nok Pluto opposisjon til hans Mars og Uranus vært motivatoren, godt hjulpet av kjærlighetsplaneten Venus.

Hele hans horoskop viser jo endringer, og trang til endringer.

I hans Solar-return finner vi Sol, Merkur og Jupiter i hans 8. hus, samtidig som ascendenten er i Skytten, de ytre sfærer.

Når jeg ser på sammendraget av det hele så kanskje Robin har kommet dit hvor han kanskje kan ha lengtet etter. Ser vi på hans radix horoskop så finner vi Chiron i konjunksjon med det galaktiske punkt: 27 grader Skytten, Melkeveiens port, veien til himmelen. La oss håpe de gamle sår har blitt leget.

Og vi ønsker han R.I.P., og takker for alle de fantastiske opplevelser han har gitt oss gjennom sitt entertainment.

RobinWillliams_horoskop

Robin Williams, var født: 21.07.1951, kl. 13.34 i Chicago, Illinois i USA.

RW_ddsdag1

Han ble funnet død 11.08.2014 ca. kl. 11.55 lokal tid i Tiburon, Nord for San Francisco.

(Artikkelen er hentet fra Astrologisk Forum nr 3 2014.)

 

Høstens transitter 2014 av Sol W. Jonassen

av Sol W. Jonassen

Høstens transitter er spennende og utfordrende, og planetene presser på for at det skal oppstå en ny bevissthet om gamle historier.

Siden Pluto og Uranus begge står i kardinale tegn vil det være slik at med hvert jevndøgn, går solen inn i et stigende aspekt til Pluto og Uranus og markerer den nye sesongen med bravur. Verden kan vente seg enda to siste kvadrater mellom disse kollektive kreftene, og vi har en økende spenning mellom Øst og Vest, mellom forskjellige religiøse krefter og mellom høyre og venstre i Europa. Det er til tider så spennende at det er vanskelig å se hvordan alle verdensproblemene skal kunne løses.

Kardinale tegn markerer nye begynnelser og det er utrolig mange stater rundt forbi på planeten som nettopp derfor er dannet i kjølvannet av kardinale sykluser. Sist i 1991 når da både Uranus og Neptun var i Steinbukken og Sovjetunionen ble oppløst. Dermed har horoskopene til både Ukraina og Russland aktive punkter i Steinbukk og tar hovedrollen i verdensdramaet når da Pluto går over disse gradene. Showet er ikke over, særlig siden Putin har sin sol på 14 grader Vekt og NATO ble dannet da solen sto 13 grader Vær.

Fødselshoroskop NATO

For denne sesongen står Uranus på 15 grader Vær og er retrograd bakover mot 13 grader mot slutten av oktober. Det vil altså si at både NATO og Putin sin Sol kommer under dens innflytelse og jeg forventer altså litt mer tumulter fra den fronten. Det sies at Putin har gjort underverker i å samle NATO, men om det er særlig bra gjenstår å se. Kanskje vil Uranus komme med sin innsikt og gi folkene som styrer showet en god ide eller to? Det kan tenkes at Putin, Vekt som han er og glad i sine rådgivere, kan nyte godt av en fornuftig stemme som lar han se litt lenger enn nesetippen sin og forstå hvilket farlig spill som blir spilt?

Fødselshoroskopet til Vladimir Putin

Uranus tar oss ut av det umiddelbare og gjør alt litt mer objektivt og klart. Det kan absolutt være gode nyheter for verden, selv om Uranus kan være en bråkmaker og en rebell.

Fullmånen 8. oktober er faller rett og slett midt i denne suppen på 14- 15 grader Vekt-Vær og det sier seg selv at her er det mer enn nok astrologisk krutt til å få enhver til å kjenne på spenningen, enten det er personlige drama innen parforhold eller en særlig intens diplomatisk krise som utspiller seg. Heldigvis er Venus også endel av denne fullmåne-tangoen og jeg setter min lit til fornuften og diplomatiet. Det kan lønne seg å lytte. Vekten kan tenke seg om og godt er det. Merkur gikk retrograd den 6. oktober på 2 grader Skorpion og kan også bringe med seg en evne til å tenke seg om før man handler.

Godt er det. Den som kan puste med magen før de angriper, vil kanskje la være å gå til frontalangrep. Mange unødige konflikter har også latt seg løse gjennom evne til å lytte og revurdere. Det å rett og slett meditere litt over en gitt situasjon kan faktisk løse den. Sitter du i et dilemma og ikke vet hva du skal velge, så er det kanskje løsningen?

Horoskop av fullmånen 8.oktober 2014

Merkur retrograd oppfordrer oss til større fleksibilitet og den som ikke henger fast i forventninger der hvor det ikke er realistisk, er faktisk lykkeligere mennesker.

Fra luft og ild til vann og jord

Mens Solen er i Vekt er energien preget av Ild og Luft og det kan gi store svingninger rent mentalt og emosjonelt, men det er en tid fylt med handling og bevegelse. Energien er rastløs og søkende og parforhold står i fokus, det på tross av at Mars er i den frihetselskende Skytten . Venus befinner seg i lengre tid i nærheten av nordnoden i sitt eget tegn, Vekten. Det sier seg selv at hun kan finne på å krangle om alt som ikke er i balanse eller rettferdig, men samtidig også kan bringe inn virkelig gode impulser til fred og forståelse. Hun blir lyset i mørket og kjærligheten der hvor alt er står på nippet til å eksplodere.

Siste del av oktober vil handle mye om utveksling og forståelse for at ingen av oss er en øy for oss selv og at vi bør finne ut av hvordan vi samarbeider for det er for sent.

Skiftet bort fra Luft-Ild til Vann-Ild kommer som et skudd med nymånen 24. oktober. Venus-Måne og Sol alle på 0 grader Skorpion og det er starten på en måned som er temmelig kompromissløs og følelsesmessig dyptpløyende, i ekte Skorpionstil. Det vil være full fart følelsesmessig frem til 27. oktober, med mye fokus på Ild og Vann. Det kan fort bli dampende hett.

Det vil heller ikke hjelpe så mye på fred og ro at Mars går inn i Steinbukken den 27.oktober, da det ikke tar særlig lang tid før den barker sammen med Pluto den 11.november. Disse to krever forandring, selv om Saturn da spiller en langt større rolle, med Solen i stigende konjunksjon til Saturn i Skorpion og Pluto-Mars i Steinbukken. Etablerte strukturer står for fall, tradisjoner vil utfordres. Kanskje er det på tide å rydde opp i vennelisten på Facebook eller skifte jobb.

Skorpionen liker forandring men ikke den type forandring som er lett å prate om. Nei, det skal være ekte vare. Ide og handling er i samsvar og man er moden nok til å kunne ta ansvar for tingenes tilstand.

Det handler også om ressurser og går vi tilbake til Russlands mange horoskop, så har de handlet om Pluto-Venus i en eller form. Med Venus i Skorpion i oktober og november, kan det være at handelsblokader og andre restriksjoner blir spilt ut i enda større grad på det politiske sjakkbrett. I din egen økonomi er det helt klart på tide å parkere parasitter og finne større uavhengighet til ytre omstendigheter.

Mars-Pluto spytter ikke i glasset eller lar seg be to ganger. Kjør på og kjør hardt! Å vente er for pyser! Og selv om den mørke utgaven av dette aspektet er faktisk ganske mørkt i form av maktovergrep i en eller annen form, så er det positive aspektet veldig positivt! Snakk om å få seg selv ut av den evige ventehall! Den som ikke følger med i timen eller forsøker å unngå det uunngåelige vil nok få seg en liten smekk over fingrene.

Disse dagene i slutten av Skorpionens tegn vil handle om hvor mye verdi du setter på deg selv og hvor elsket eller verdsatt du føler deg og med Mars-Pluto i bakgrunnen vil det ligge nok krutt i kanonen til at rettferdighet kan bli etablert.

Solen inn i Skyttens tegn

Så var vi kommet til Skytten og den søken etter sannhet. Enklere blir det ikke at Neptun også er på jakt etter sannheten, og ikke hvilken som helst.

Det skal være den ultimate sannhet, alt annet er sekundært. Synes du det høres litt idealistisk og fanatisk ut? Jo, det kan saktens tenkes, og det blir jo ikke mindre grenseløst av at Mars står i kvadratur til nodeaksen, hvor den også hersker sydnoden og får superkrefter av slikt. Så idealisme fyker i været med en nymåne av dimensjoner den 22.november og Mars får på seg supermanndrakten i samme sekund. Noen kommer til å havne i bråk, garantert. Og hva kommer de til å krangle om? Jo, hvem tror på ditt og hvem tror på datt og hvem har den endelige løsningen og alt det derre der. Det vanlige. Krigen mellom vitenskap og religion. Mellom de som påstår og de som krever bevis.

Vi andre vi får ta ett skritt tilbake og la kamp være kamp og forstå at timing er essensielt når vi skal løse konflikter. Vit når du skal så dine frø og når du skal trekke deg unna. Mars vil i tillegg være kvinkuns Jupiter i Løve og der har vi jo korsfareren i sin fulle rustning.

Det blir i hvert fall ikke kjedelig selv om det kan bli litt vel mye fra tid til annen. Mørkesiden av Skyttens tegn er fordommer og innunder fordommer komme fremmedfrykt, rasisme og overbevisningen om at ens egen kultur er den beste og eneste riktige kulturen, akkurat som ens egne sannhet er den ultimate sannhet og alle andre er dumme. Det er kanskje satt litt på spissen, men tro kan være et farlig våpen og i troens navn begår mange alvorlige forbrytelser som er stikk i strid med naturlovene og menneskerettighetene. Og før mennesker er i stand til å forstå at dogme er ikke det samme som naturlov, så vil vi være låst fast i denne gjørma av religiøs og idealistisk krigføring. Også astrologer. Enten elsker folk astrologi eller så er de ikke vennlige i hvert fall. Samt at astrologer krangler innad i sin egen gruppe.

Det at vi skal gå ut å redde verden med det vi tror på er egentlig det største problemet menneskeheten står overfor i dag. Vi lever i en verden hvor forskjellige ideologier tar plassen for realisme, sunne filosofiske debatter og utveksling av erfaring. Det ødelegger for samarbeid rett og slett. Og vi må vel alle bare ta en titt i speilet og se hvor vi er med på å forlenge problemet inn i fremtiden. Idealisme av den sorten vi ser i dag tilhører Fiskenes tidsalder og nå som den tidsalderen er på utpust er det nødvendig å være endel av den nye bølgen som tør ta sin bror i hånden og forstå at vi jobber faktisk sammen. Det kan være klokt å ha i bakhodet om du enten befinner deg i en situasjon hvor noen forsøker å fortelle deg livets sannhet eller at du selv er i fyr og flamme og føler trangen til å frelse noen ut av sitt surr. La de surre litt rundt og er folk klar for å høre, så vil de spør.

Ha en fantastisk høst på tross av astrologiske stormer. Planetene tar aldri ferie. Vær du det lyset som verden trenger. Neptun er jo i Fisk og forteller oss at vi har alle en flik av det lyset i oss.

(Artikkelen er hentet fra Astrologisk Forum nr 3 2014.)

Transitter første kvartal 2014 av Sol W. Jonassen

Januar måned er oppkalt etter guden Janus, guden med to ansikt. Et som vender bakover og et som vender forover. Han er guden for overganger og nye begynnelser. Han ser bakover til fortiden og fremover mot det nye og er et utmerket symbol for selve måneden Januar. Og kanskje enda mer nå som vi alle sammen står midt under presset av Uranus-Pluto kvadratet og Saturn i Skorpionen, som sammen driver frem store forandringer. nyttår

Det å se bakover og gjøre opp status kan være svært nyttig. Har vi egentlig fått med oss hva som virkelig skjedde? Vår oppfatning av virkeligheten kan virkelig stilles litt på prøve når vi ser på det fascinerende nyttårshoroskopet som danner seg for 2014. Merkur-Pluto OG Sola. Det setter liksom litt tonen for resten av året og særlig om du er så heldig å ha planeter sånn ca. midt i de kardinale tegn. Det er jo der det er særlig action for tiden og hvis du ikke har fått rumpen i gir enda, så er jo denne januar proppfull av muligheter etter å få deg opp av sofaen og ut i bevegelse. Den sterke kardinale energien får oss til å innse at det faktisk bare er å hoppe ut i det.

Årets første fullmåne havner i kvadratur til Ceres, grødens gudinne. Hun er i stand til å forstå at livet er sykluser. Vi blir født, blir voksne og så dør vi og i alle de fasene forandrer kropp og psyke seg. Dette er en fullmåne som hedrer disse syklusene og kanskje innser du at du nå står i en helt ny fase av din tid her på jorden. Steinbukkens fullmåne handler om modning og om integritet. Steinbukkens evne til å klatre til topps, handler ikke bare om å være i stand til å nå våre materielle mål, men også å erobre de deler av vår egen psyke som ikke helt har vært i stand til å stå fast og modnet på jorden.

«Å bli gammel er obligatorisk, å bli voksen er valgfritt» var det en eller annen smarting som en gang sa. Klassisk Steinbukk å tenke slik i hvert fall. Du kan ikke løpe før du kan gå. Fort å glemme og enda lettere å ikke tenke på i det hele tatt mens vi ser oss blinde på alt det vi gjerne burde vært og skulle vært og sånt.  Med denne fullmånen kan det tenkes at du har kommet til et punkt hvor du ikke kunne brydd deg mindre om hva andre mener du bør eller ikke bør gjøre og endelig faktisk bare gjør det du har lyst til å gjøre.

Jupiter er jo tross alt i Kreps og Krepsen gjør ikke som andre vil at den skal gjøre. Den gjør det som er riktig for den selv. Noe som tidvis er absolutt det sunneste du kan faktisk gjøre. Inni der i Krepseskallet og kjenne litt på kokongen, smake litt på egne lyster og egne behov.

Det som beskriver best de tre første måneder av 2014, er jo nettopp et t-kvadrat mellom Uranus-Pluto-Jupiter og så er det Mars som da har bestemt seg like gjerne for å gå retrograd i Mars og trigge til storkvadrat som kommer til å prege oss senere til våren. Mars er på de aktuelle grader når vi går inn i det nye året, men beveger seg fort fremover. Samtidig med at Mars traver fremover i Vektens tegn, er Vektens hersker, Venus, retrograd i Steinbukkens tegn og er endel av den kardinale dansen hun også. Så forhold, forhold og atter en gang, forhold. Ikke bare det forholdet du har til deg selv, men også det forholdet du har til absolutt hele verden.

Du skjønner, Venus er i Steinbukken og er det en ting man kan si om Steinbukken er at de tar ting ganske alvorlig. Enten oppfører du deg ordentlig og etisk korrekt, eller så gjør du det ikke. Det går ikke an å lyve i Steinbukkens tegn, ikke engang for deg selv, selv om da Steinbukken kan være mester i å undertrykke. Men Steinbukken er tegnet for korreksjoner og med Venus kvadrat Mars i Vekt, så vil da midten av januar være nokså potent mikstur kokt i hop for å reparere svakere forhold. Hva vil du? Hva er best for deg? Hva er egentlig sannheten? Hva gjør du for andre uten at du egentlig har lyst? Med-avhengighet og usunne relasjon blir stilt på prøve. Samarbeid også. Venus i Steinbukken sier at det finnes bare en måte å gjøre det riktige i forhold. Og det er å gjøre det riktige. Finne motet og være ærlig. Behandler hverandre med respekt og likeverdighet. Stole på at andre kan også gjøre en god jobb. Siden vi ofte snakker KARMA med Saturn, så kan jo Venus sin lille retrograde dans gjennom Steinbukken gi deg mulighet til å gjøre noe riktig som før ble gjort galt. Du får mulighet til å ta imot og gi på nytt.

Venus direkte31- januar går Venus stasjonær og 2 februar går hun direkte igjen og kan atter en gang bevege seg fremover i zodiaken i påvente av enda et kvadrat mellom Venus og Mars den 2 mars, i det Mars går retrograd. Med andre ord så er det duket for store kjønnskamper hele det første kvartal. Mars-Venus i aspekter viser en tid hvor vi kjenner både på den rollen vi selv spiller biologisk og kulturelt og trekker frem det som har kommet ut av balanse i forhold. Fra et Venus-perspektiv er vi opptatt av å møte vår partner på halvveien og skape balanse. Fra et Mars-perspektiv ønsker vi å stå i egen kraft, finne vår egen stemme og gjøre våre egne ting. Venus forener, Mars separerer. Så tematikk vedr. urettferdighet og ubalanse i forhold kan stå sterkt i vinter. Vi vil kanskje også se kjønnskampen blusse opp atter en gang i media. Siden da både Uranus og Pluto fremdeles er innenfor sitt kvadrat via orb, er alle ting relatert til menneskerettigheter aktuelle. Kjønnskamp inngår innunder den.

Sett fra en annen vinkel kan dette like gjerne gi enormt mye fokus på hvordan du er når du er i et forhold, kontra hvem du er når du ikke er definert eller må samarbeide med andre rundt deg. Dette er lidenskapelige transitter, på tross av at de befinner seg i objektive Vekt og den nøkterne Steinbukk, så her er det bare å finne frem tangoskoene og hive seg med i dansen. Det kan også for de som ikke er i noe forhold, gi plenty av mulighet for romantikk og eventyr, og tenk, også eventyr som faktisk går noe sted. Venus i Steinbukken leker ikke kjærlighet.

Årets andre fullmåne den 15 februar står i Vannmannens tegn og med solen konjunkt Merkur som atter en gang har gått retrograd. Merkur går retrograd 7 februar og alt er liksom retrograd i vinter. Jaja, vi får med andre ord god tid til å virkelig tenke oss om, revurdere, finne vår egen stemme og bygge vårt ego. Mars er i tillegg også da veldig nær transitterende nodeakse, slik at den ansees å være konjunkt nordnoden i Skorpion og vil være det utover februar-mars. Dette er intense aspekter og her er det bare en ting å gjøre, på tross av at Merkur er retrograd, og det er å handle. Blir du bitt av tja-basillen, må du kanskje lytte litt ekstra dypt inne i deg selv og minimere støyen fra de rundt deg.

19 februar kommer dog vinterens kanskje aller største skifte. Nodene går fra sitt 18 måneder lange opphold i Tyren-Skorpion, til å entre Vekt-Vær med et smell, da med tanke på at det er nettopp i de grader Mars befinner seg.  De som vandrer den lange vei mot individualisme og selvstendighet, vil få en ekstra boost i denne tid. Denne ingressen tar heller ikke bort fokuset fra forhold og balanse som går igjen i flere former denne vinteren.

Mars -nordnode konjunksjonen blir ikke helt eksakt i denne runden, men en orb på vel 2-3 grader er intenst nok. Dette er signaler om potensiell uro på verdensscenen, men urettferdighet kan ofte bare bekjempes med motstand. Mars har motstand så det holder og det vil du kanskje merke på et personlig plan også. Ikke sikkert folk er like lette å stryke med pelsen under disse transittene nei.

Nymånen i Fiskens tegn 1 mars markeres med en aldri så liten gladnyhet med at Merkur rister seg ut av sin vinterdvale og begynner å gå direkte igjen.  Kanskje med Fiskens aksepterende og forståelsesfulle innfallsvinkel, kan vi få en litt mildere mars. Nymånen havner mellom Neptun og Chiron, så det gir rom for healing og tilgivelse.

Periodens siste fullmåne; 16 mars, er ikke så veldig intens eller spennende, men med Venus direkte og Mars retrograd, kan det nok tenkes at energien ikke er fullt så eksplosiv som tidligere i vinter.

Denne vinteren er spesiell og vi lever i en tid hvor det skjer mange forandringer.  Det kan kanskje bli litt mye på en gang, men astrologisk så vet vi, at dette vil også gå over og at alle aspekter har et kreativt potensiale. Jeg håper du finner ditt!

God jul og Godt Nyttår!